onsdag 16 oktober 2013

Fiske från klipporna igen / Fishing from the rocks again

131015
En underbar dag för klippfiske, nästan ingen vind och strömmarna i vattnet var långsamma. Allt var perfekt denna dag men tyvärr inte fisket. Blev bara mindre fiskar största max 0,6kg men det är ju bara att försöka igen hinner nog med ett fiske från båt denna vecka om vädret tillåter.
------------------------------------------
131015
A wonderful day for rock fishing, almost no wind and the currents in the water was slow. Everything was perfect today but unfortunately not fishing. Became only the smaller fish's maximum 0.6 kg, but it's only to try again have time enough with fishing from a boat this week, weather permitting.tisdag 15 oktober 2013

Lite fiske från land igen / Some fishing from shore again

131013
Efter gårdagens fina fiske från båten så testade jag på nytt fiske från land. Tyvärr så var det mycket dåligt många stim med små gråsej fanns det men inte mycket annat fick lite små Berggylta och en vacker blågylta. Så ni får njuta lite av några foton jag tog denna dag.
-----------------------------------------------------
131013
After yesterday's great fishing from the boat so I tested again fishing from the shore. Unfortunately, it was very bad many schools of small saithe were there but not much else got some small Ballan wrasse and a beautiful Cuckoo wrasse. So you get to enjoy a bit of some photos I took this daysöndag 13 oktober 2013

Underbar höstdag / wonderful autumn day

131012
Dagen startade illa först försov jag mig så allt blev en timma sent. När jag lastat båten och skulle åka så gick inte båten att styra. Fick tag på min bror som kom med lite hjälpmedel så nu två timmar sen kom jag ut. Efter ca 30 min var jag framme på fiskeplatsen som låg helt i lä för vinden. Fisket var bra från början ingen mindre fisk utan det mesta i storlek som gör det kul att fiska. Det blev många Blågylta, Berggylta och en torsk. Tråkigt nog förlorade jag två stora som drog av linan mot berget. Så jag fick nöja mig med en på 1,15kg och en på 1,0kg samt väldigt många mellan 0,5-1,0kg. Får hoppas på en fin dag till så jag kan ta med lite kraftigare lina för dom stora eller så får dom vänta till nästa säsong. Vad är bättre än en solig höstdag en dag i båten med gott fiske och lite god mat med sig.
----------------------------------------------
131012
The day started badly first overslept myself so everything was one hour late. When I loaded the boat and would go so went to the boat to steer. Got a hold of my brother who came with a little tool so now two hours later I came out. After about 30 minutes I arrived at the fishing site that was completely out of the wind. The fishing was good from the beginning no less fish but mostly in size which makes it fun to fish. There were many Cuckoo wrasse, Ballan wrasse and a cod. Sadly, I lost two large who pulled the rope against the rock. So I had to content myself with one of 1.15 kg and 1,0 kg, and very many of 0.5-1.0 kg. Will hope for a nice day so I can take a bit heavier line for the big or get them to wait until next season. What is better than a sunny autumn day, a day in the boat with good fishing and some good food around.

fredag 4 oktober 2013

Kallt och blåsigt. / Cold and windy.

131003
Hade hoppats på bra väder men solen ville inte titta fram på fiskeplatsen, det blåste också upp en del så det blev ganska kallt. Även fisket gick dåligt det blev 6 olika arter och störst blev en berggylta på 0,7 kg. Hade också tänkt filma hela fisket då jag trodde jag hittat felet på videokameran men den började krångla igen. Så vi får hoppas på bättre väder nästa vecka dom dagar jag är ledig. Bjuder på lite bilder från dagen samt ett kort videoklipp.
-------------------------------------------------------

131003
Had hoped for good weather but the sun did not look up at the fishing site, it also blew up some so it was quite cold. While fishing went bad it was 6 different species, and the largest was a ballan wrasse of 0.7 kg. Had also thought of filming the entire fishing when I thought I found the problem on the camcorder but it started to fuss again. So let's hope for better weather next week judgment day I'm free. Bidding on some pictures from the day as well as a short video clip.tisdag 1 oktober 2013

Vilken dag / What day

 131001
Dagen började inte bra skulle ta båten och fiska men fick besked att det kunde blåsa upp på dagen och då jag skulle åka rätt långt så fick båtturen inställas.
Bestämde istället att fiska från land på en plats som inte givit mycket tidigare i år men har tidigare gånger på hösten  varit bra. Startade med att ddra upp lite små berggylta, men plötsligt kom det stora hugget fick kämpa lite med den men strax under vattenytan så lossnade den och försvann men jag hann se att den var stor så det var inte roligt. Fortsatte dra små berggylta under en timma sedan var det stort hugg igen, denna var lättare att få upp men var stor vägdes till 1,38kg detta var ju 0,02kg under registreringsbar vikt så nära men en miss jag blev så frustrerad med tanke på det stora tappet att jag satte tillbaka fisken direkt, då kom jag på att det var ju min största berggylta detta år och jag glömde dokumentera den med bild ännu en miss denna dag var skall det sluta.
Men nu började det hända något med fisket bättre vikt totalt på berggyltorna många mellan 0,6-0,9kg så det blev roligare att fiska, ännu en gång ett ordentligt ryck i linan och lite kämpande innan en ny stor berggylta kom upp denna på 1.42kg hade hoppats på större men den kommer med på storfiskelistan den första för i år för min del. Efter ca 20 minuter så fick jag napp direkt på nedsläpp inget större motstånd så jag vevade upp och vad får jag se en underbar paddtorsk min första för i år dessutom så med sina 0.36kg så kommer även den in på storfiskelistan, så det blev dubbel glädje på denna fisk.
Fisket får fortsätta jag står i lä från vinden och solen lyser så man kan verkligen njuta av dagen. Fisket är fortfarande bra när det för fjärde gången idag verkligen smäller till i linan. Denna fisk ville verkligen inte komma upp, kämpade betydligt bättre än dom andra idag, 7 gånger satte den sig fast i bergssidan innan jag fick upp den och den kämpade ordentligt hela tiden från 18 meters djup. Normalt sett brukar fiskar strax över kilot ge upp ganska fort så jag trodde denna var enorm, men döm om min förvåning när den kom upp visserligen stor och rund som en boll och vägde endast 1,2 kg. Fortsatte en stund till innan jag återvände hem. Dagens mål var minst en registreringsbar berggylta gärna lite större än den jag fick, men jag är nöjd då jag fick min paddtorsk på köpet en extra art för året samt en extra reg.
----------------------------------------------------------
 131001
The day did not start well would take the boat and go fishing, but was told that it could blow up in the day and then I would go the right way so the boat trip got canceled.
Decided instead to fish from shore at a location not given much earlier in the year but has previous times in the fall has been good. Started by pulling up a little small ballan wrasse, but suddenly came the big blow did struggle a bit with it but just below the surface so it came loose and disappeared but I could see that it was great so it was not funny. Continued pulling small ballan wrasse over an hour ago, it was great stab again, this was easier to get up but was great weighed 1.38 kg this was 0.02 kg in weight registreringsbar so close but a miss I was so frustrated, given the large fall I put back the fish directly, then I realized it was my biggest ballan wrasse this year and I forgot to document it with a photo even a miss on this day was to be the end.
But now, something was happening with the fishing better weight total on berggyltorna many between 0.6-0.9 kg, so it was fun to go fishing, once a proper tug on the line and a little fighting before a new major ballan wrasse came up this at 1:42 kg had hoped for more, but it comes with the big fish list, the first of the year for me. After about 20 minutes I got to talk directly to the face-off no more resistance so I cranked up and what do I see a wonderful tadpole fish my first for this year, in addition to their 0.36Kg so even the big fish on the list, so it was double joy on this fish. 
The fishery will continue I'm standing in the lee of the wind and the sun shines so you can really enjoy the day. The fishing is still good in the fourth time today really slamming into the line. This fish really did not come up, struggled significantly better than the others today, 7 times put itself firmly in the mountainside before I got up and it was fighting properly all the time from 18 meters depth. I normally fish just over a kilo give up pretty fast so I thought this was awesome, but imagine my surprise when it came up, although big and round like a ball, and weighed only 1.2 kg. Continued for a while before I returned home. Today's goal was at least a registreringsbar ballan wrasse happy little bigger than the one I got, but I'm happy when I got my tadpole fish to purchase one additional species for the year and an additional reg.