tisdag 1 oktober 2013

Vilken dag / What day

 131001
Dagen började inte bra skulle ta båten och fiska men fick besked att det kunde blåsa upp på dagen och då jag skulle åka rätt långt så fick båtturen inställas.
Bestämde istället att fiska från land på en plats som inte givit mycket tidigare i år men har tidigare gånger på hösten  varit bra. Startade med att ddra upp lite små berggylta, men plötsligt kom det stora hugget fick kämpa lite med den men strax under vattenytan så lossnade den och försvann men jag hann se att den var stor så det var inte roligt. Fortsatte dra små berggylta under en timma sedan var det stort hugg igen, denna var lättare att få upp men var stor vägdes till 1,38kg detta var ju 0,02kg under registreringsbar vikt så nära men en miss jag blev så frustrerad med tanke på det stora tappet att jag satte tillbaka fisken direkt, då kom jag på att det var ju min största berggylta detta år och jag glömde dokumentera den med bild ännu en miss denna dag var skall det sluta.
Men nu började det hända något med fisket bättre vikt totalt på berggyltorna många mellan 0,6-0,9kg så det blev roligare att fiska, ännu en gång ett ordentligt ryck i linan och lite kämpande innan en ny stor berggylta kom upp denna på 1.42kg hade hoppats på större men den kommer med på storfiskelistan den första för i år för min del. Efter ca 20 minuter så fick jag napp direkt på nedsläpp inget större motstånd så jag vevade upp och vad får jag se en underbar paddtorsk min första för i år dessutom så med sina 0.36kg så kommer även den in på storfiskelistan, så det blev dubbel glädje på denna fisk.
Fisket får fortsätta jag står i lä från vinden och solen lyser så man kan verkligen njuta av dagen. Fisket är fortfarande bra när det för fjärde gången idag verkligen smäller till i linan. Denna fisk ville verkligen inte komma upp, kämpade betydligt bättre än dom andra idag, 7 gånger satte den sig fast i bergssidan innan jag fick upp den och den kämpade ordentligt hela tiden från 18 meters djup. Normalt sett brukar fiskar strax över kilot ge upp ganska fort så jag trodde denna var enorm, men döm om min förvåning när den kom upp visserligen stor och rund som en boll och vägde endast 1,2 kg. Fortsatte en stund till innan jag återvände hem. Dagens mål var minst en registreringsbar berggylta gärna lite större än den jag fick, men jag är nöjd då jag fick min paddtorsk på köpet en extra art för året samt en extra reg.
----------------------------------------------------------
 131001
The day did not start well would take the boat and go fishing, but was told that it could blow up in the day and then I would go the right way so the boat trip got canceled.
Decided instead to fish from shore at a location not given much earlier in the year but has previous times in the fall has been good. Started by pulling up a little small ballan wrasse, but suddenly came the big blow did struggle a bit with it but just below the surface so it came loose and disappeared but I could see that it was great so it was not funny. Continued pulling small ballan wrasse over an hour ago, it was great stab again, this was easier to get up but was great weighed 1.38 kg this was 0.02 kg in weight registreringsbar so close but a miss I was so frustrated, given the large fall I put back the fish directly, then I realized it was my biggest ballan wrasse this year and I forgot to document it with a photo even a miss on this day was to be the end.
But now, something was happening with the fishing better weight total on berggyltorna many between 0.6-0.9 kg, so it was fun to go fishing, once a proper tug on the line and a little fighting before a new major ballan wrasse came up this at 1:42 kg had hoped for more, but it comes with the big fish list, the first of the year for me. After about 20 minutes I got to talk directly to the face-off no more resistance so I cranked up and what do I see a wonderful tadpole fish my first for this year, in addition to their 0.36Kg so even the big fish on the list, so it was double joy on this fish. 
The fishery will continue I'm standing in the lee of the wind and the sun shines so you can really enjoy the day. The fishing is still good in the fourth time today really slamming into the line. This fish really did not come up, struggled significantly better than the others today, 7 times put itself firmly in the mountainside before I got up and it was fighting properly all the time from 18 meters depth. I normally fish just over a kilo give up pretty fast so I thought this was awesome, but imagine my surprise when it came up, although big and round like a ball, and weighed only 1.2 kg. Continued for a while before I returned home. Today's goal was at least a registreringsbar ballan wrasse happy little bigger than the one I got, but I'm happy when I got my tadpole fish to purchase one additional species for the year and an additional reg.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar